Стриите представуваат линеарни атрофии на кожата. Се појавуваат на места каде има растегање на кожата, но одлучувачки фактор за да дојде до атрофија се  глукокортикоидните хормони (најчесто се покачени за време на пубертет и бременост) кои ја блокираат синтезата на колаген во фибробластите и ...